KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME, KORUMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI

ANKARA ÇELİK BORU
KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME, KORUMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Ankara Çelik Boru San. ve Tic.Ltd.Şti. (“Ankara Çelik Boru veya Şirket”) olarak Kişisel Verilerinizin güvenliğine sizin güvenliğiniz kadar önem veriyoruz. Ankara Çelik Boru  olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişilere ve Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi konusunda hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel Verilerinizi aşağıdaki ayrıntılı şekilde izah edilen ve mevzuatta öngörülen usul ve esaslar  çerçevesinde işlemekteyiz.

 • AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

 

AMAÇ
Bu Kişisel Verileri İşleme ve Koruma Politikası (“Politika”), Ankara Çelik Boru’nun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) ve ilgili diğer mevzuat ile getirilen yükümlülüklerini yerine getirirken uyacağı esasları düzenleyen ana politika metnidir.

KAPSAM
Politika, Ankara Çelik Boru çalışanları, müşterileri, web sitesi ziyaretçileri dahil olmak üzere, Ankara Çelik Boru’nun  faaliyetleri sırasında topladığı, işlediği yahut kendisi ile paylaşılan Kişisel Verileri kapsamakta olup; Ankara Çelik Boru, yöneticileri departmanları ve çalışanları nezdinde bağlayıcıdır.

TANIMLAR

 • Kişisel Veri: Doğrudan veya dolaylı olarak Ankara Çelik Boru’nun bir İlgili Kişi’nin kimliğini, tek başına veya Ankara Çelik Boru elindeki ya da kontrolündeki diğer bilgilerle birleştirerek belirlemesine imkân veren her türlü bilgi anlamına gelmektedir.
 • Veri Sorumlusu: Kişisel Veri’lerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi anlamına gelmektedir. Veri sorumlusu Şirket olabileceği gibi zaman zaman Şirket adına yahut Şirket’in yetkilendirdiği üçüncü bir kişi de olabilir.

 

 • Veri İşleme: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem İlgili Kişi Kişisel Veri’leri Ankara Çelik Boru tarafından yahut adına işlenen tüm gerçek kişiler anlamına gelmektedir
 • Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Veri’leri işleyen gerçek veya tüzel kişi anlamına gelmektedir.

 

 • Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri anlamına gelmektedir
 • Kişisel Sağlık Verisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi anlamına gelmektedir.

 

 • Açık Rıza: Belirli bir konu hakkında, bilgilendirildikten sonra, özgür iradeyle verilen onay anlamına gelmektedir.
 • Anonim Hale Getirilmiş Veri       :Veri sorumlusu ya da İlgili Kişi’yi belirlenebilir hale getirecek başka herhangi bir kişi tüm makul ve olağan yöntemleri kullandıktan sonra dahi, Kişisel Veri’nin hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi anlamına gelmektedir.

 

 • İmha:    Kişisel Veri’lerin silinmesi veya yok edilmesi anlamına gelmektedir.
 • Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu anlamına gelmektedir.

 

 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE GENEL İLKELER

Ankara Çelik Boru Kişisel Veri toplama ve işlemeye ilişkin gerçekleştirdikleri her türlü faaliyette şu ilkelere uygun hareket eder:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk; Kişisel Veriler hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak toplanacak ve işlenecektir.

 

 • Doğruluk ve gerektiğinde güncellik; Ankara Çelik Boru, Kişisel Veri’lerin toplanma ve işlenme amacı doğrultusunda gerekli olması halinde Kişisel Veri’lerin tam, doğru ve güncel tutulması için gerekli makul önlemleri alacak, İlgili Kişi’lerin Kişisel Veri’lere ilişkin değişikliklerle ilgili bilgi vermesi halinde Kişisel Veri’leri güncelleyecek,eksik ya da yanlış verilerin güncellenmesi, düzeltilmesi ya da silinmesi için gereken makul önlemleri alacaktır.
 • Belirlilik, açıklık ve meşru amaçlarla işleme; Ankara Çelik Boru, gerekli ve toplanmasındaki iş amacıyla bağlantılı olduğu ölçüde Kişisel Veri toplamayı ve işlemeyi taahhüt eder. Hukuken izin verilen veya gerekli olan haller hariç, Kişisel Veri’ler gelecekte ortaya çıkması beklenen amaçlar doğrultusunda önceden toplanmayacak ve/veya işlenmeyecektir. Kişisel Veri’lerin işlenmesinin hukuken gerekli olduğu ya da mümkün olduğu durumlar dışında, yalnızca verinin toplanmasından önce açıkça belirtilen meşru amaçlar doğrultusunda ve alınacak onaya yahut, gerekli olduğu hallerde, Açık Rıza’ya uygun olarak işlenecektir.

 

Şirket tarafından herhangi bir veri toplama faaliyeti öncesinde, veri toplama yöntemine ve işbu Politika’ya uygun bir şekilde İlgili Kişi’nin Açık Rıza’sının alınmasının gerektiği hallerde onay formu ya da rızanın alındığı çevrimiçi ortamlar kullanılacaktır.

Kişisel Veri’lerin Şirket adına Veri İşleyen üçüncü kişilerce işlendiği hallerde, üçüncü kişilerin, işbu Politikada yer alan yükümlülüklere uygun davranacağını önceden yazılı ve sözleşmesel olarak yahut sair şekilde taahhüt etmesi gerekir.

 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amacın gerektirdiği süre ile muhafaza etme; Kişisel Veri’ler işlenme amaçlarına uygun olarak azami muhafaza süresince saklanır; bu süre mevzuatta belirlenen yükümlülüklere uygun davranmak ya da meşru işletme menfaatlerini korumak amacıyla daha uzun süre tutulabilir. Hukuki, idari ya da ticari olarak gerekli süreler sona erdikten sonra ihtiyaç duyulmayan Kişisel Veri’ler mevzuata ve Ankara Çelik Boru Kişisel Veri’lerin Saklanması ve İmhası Politikası’na (“İmha Politikası”) uygun şekilde silinecek, anonimleştirilecek yahut yok edilecektir.

 

Ankara Çelik Boru fiziksel ve elektronik veri kayıt sistemlerinde bulunan Kişisel Veri’lere ilişkin olarak bu verilerin toplanma amacının ortadan kalkması ve hukuki saklama sürelerinin sona ermesi halinde tüm verilerin mevzuata uygun şekilde İmha’sından sorumludur.

Kişisel Veri’lerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınacaktır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç (3) yıl süreyle saklanacaktır.

 • KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMASI VE İŞLEMESİ

 

Ankara Çelik Boru Kişisel Veri’leri aşağıdaki kanuni koşullara uygun olarak toplayacak ve işleyecektir.

ONAY

İlgili Kişi, Kişisel Veri’lerinin toplanması ve/veyahut işlenmesine mevzuat ve Politikaya uygun olarak bilgilendirildikten sonra özgür iradesi ile yazılı yahut elektronik ortamda Açık Rıza verdikten sonra işlenecektir. Kişisel Sağlık Verilerin işlenmesi durumunda Açık Rıza muhakkak yazılı alınır. Alınan Açık Rıza beyanları fiziksel yahut elektronik ortamda rıza belgelenip ve saklanacaktır. Kişisel Veri’ler KVKK’da sayılan aşağıdaki hallerin varlığında İlgili Kişi’nin rızası olmaksızın işlenebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Veri’lerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri Sorumlusu’nun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için Veri İşleme’nin zorunlu olması.
 • İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Veri Sorumlusu’nun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER

Özel Nitelikli Kişisel Veri’ler yalnızca İlgili Kişi’nin Açık Rıza’sının bulunması ya da, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler hariç olmak üzere, kanunlarda açıkça öngörülen hallerde işlenebilir (örneğin yukarıda Onay başlığı atında sayılan hallerde). Sağlık ve cinsel hayata ilişkin Kişisel Veri’ler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından ilgilinin Açık Rıza’sı aranmaksızın işlenebilir. Özel Nitelikli Kişisel Veri’lerin işlenmesinde Kişisel Veri’leri Koruma Kurulu kararlarına uygun hareket edilir.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Şartları
Veri sahipleri açısından korunmasının çeşitli açılardan daha kritik önem teşkil ettiğine inanılan özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ise Ankara Çelik Boru tarafından özel hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şartıyla bu tür veriler, yukarıda belirtildiği veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir.
Ancak, sağlık ve cinsel hayat ile ilgili veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde veri sahibinin açık rızası olmaksızın da işlenebilmektedir. Bununla beraber, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler ise yeterli önlemlerin alınması şartıyla ve aşağıda sayılan sebeplerin varlığı halinde açık rızası alınmaksızın işlenebilmektedir:

 • Kamu sağlığının korunması,
 • Koruyucu hekimlik,
 • Tıbbî teşhis,
 • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.
 • KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ YÖNTEMLERİ

Ankara Çelik Boru, KVK Kanunu’na uygun olarak ve Yönetmelik’in 5inci,7inci,9uncu ve 10uncu maddesi kapsamında düzenlenmesi ve aşağıda yer alan bilgileri içermesi zorunlu olan Kişisel Veri İşleme Envanteri’ne dayalı olarak gerçek kişilere ait kişisel verileri işlemektedir.
İşbu Politika’da ayrıca Kişisel Veri İşleme envanteri başlığına yer verilmemiş olsa da işbu başlık ve takip eden başlıklarda aşağıdaki bilgilerin yer alması halinde ilgili maddeler “Kişisel Veri İşleme Envanteri” hükmünde sayılacaktır.

 • Kişisel veri işleme amaçları,
 • Veri kategorisi
 • Verilerin aktarıldığı alıcı grubu veya alıcı grupları
 • Veri konusu kişi grupları
 • Veri kategorisi ile veri konusu kişi gruplarının ilişkilendirilmesi
 • Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler
 • Veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler
 • Kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süre

KİŞİSEL VERİ KONUSU KİŞİ GRUPLARI

KİŞİSEL VERİ KONUSU KİŞİ GRUPLARI AÇIKLAMASI
ANKARA ÇELİK BORU FİRMASİ HİSSEDARLARI Ankara Çelik Boru’nun hisselerine sahip olan gerçek kişiler.
ANKARA ÇELİK BORU FİRMASİ YETKİLİLERİ Ankara Çelik Boru’nun Yönetim Kurulu üyeleri ve diğer yetkili gerçek kişiler.
ANKARA ÇELİK BORU FİRMASİ KİRACI, TEDARİKÇİ, MÜŞTERİLERİ VE TAŞERONLARI Ankara Çelik Boru’nun bağımsız bölümlerinde kira sözleşmesi çerçevesinde faaliyetini sürdüren kiracıların yetkili gerçek kişileri; Şirket’in müşterileri, faaliyetlerini yerine getirirken kullandığı tedarikçi ve taşeronlarının yetkili gerçek kişileri ve bu kişiler tarafından görevlendirilen çalışanlar.
ÇALIŞAN / STAJYER Şirket bünyesinde çalışan veya staj yapan gerçek kişiler.

VERİ KATEGORİZASYONU

 

VERİ KATEGORİZASYONU VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMASI
KİMLİK BİLGİSİ Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, nüfusa kayıtlı olduğu yer ve diğer nüfus bilgileri, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi vb. bilgiler
İLETİŞİM BİLGİSİ Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler
AİLE BİREYLERİ VE YAKIN BİLGİSİ Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Şirket tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde, kişisel veri sahibinin aile bireyleri (ör. eş, anne, baba, çocuk), yakınları ve acil durumlarda ulaşılabilecek diğer kişiler hakkındaki bilgiler)
GÜVENLİK BİLGİSİ Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak
 
  otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, taşıt plaka bilgileri, güvenlik noktasında alınan kayıtlar, telefon aramalarında alınan ses kayıtları vb.
FİNANSAL BİLGİ Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Ankara Çelik Boru’nun kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre değişkenlik gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen finansal kişisel veriler ile banka hesap numarası, banka hesap bilgileri,(IBAN no, hesap sahibi vb.) kredi kartı bilgisi vb. ve çalışanlara ilişkin finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası tutarı vb. bilgiler.
ÖZLÜK BİLGİSİ (PERFORMANS DEĞERLENDİRME VERİLERİ, KARİYER GELİŞİM VERİLERİ, ÇALIŞMA VE İZİN GÜNLERİNE İLİŞKİN KAYITLAR) Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Şirket ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak ve özlük dosyasında yer alması kanunen zorunlu tutulan bilgiler (Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslar, İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefon, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik,
 
  sosyal güvenlik no, esnek saatlerde çalışma durumu, seyahat durumu çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, grevde geçen gün, çalışan internet erişim logları, giriş çıkış logları elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri ve çalışanın bulunduğu pozisyonda ilerleyebilmesi için gerekli olan performans, eğitim ve beceriler, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi, e-posta, imzalı katılım formu, müşteri ile görüşme kalite değerlendirme formu, aylık performansının değerlendirilmesi ve hedef gerçekleştirme durumu, aktivite) bilgileri.
ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; KVK Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler (ör. kan grubu da dâhil sağlık verileri, biyometrik veriler, din ve üye olunan dernek bilgisi gibi)
TALEP VE ŞİKAYET YÖNETİMİ BİLGİSİ Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Ankara Çelik Boru’ya yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler
 

 

 • KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel Veri’ler yalnızca İlgili Kişi’nin veri aktarımına Açık Rıza’sının bulunması veya “ONAY” başlığı altında sayılan ve Açık Rıza’nın aranmadığı hallerden birinin varlığı halinde Türkiye’de bulunan üçüncü kişilere aktarılabilir.

Kişisel Veri’lerin Yurtdışı’nda bulunan üçüncü kişilere aktarılmasında yukarıda yazılı hallere ek olarak;

-Kişisel Veri’lerin aktarıldığı yabancı ülkenin yeterli seviyede koruma sağlaması ya da;
-İlgili yabancı ülkede yeterli korumanın bulunmaması durumunda Ankara Çelik Boru’nun ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli korumanın sağlandığını yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurul’un izninin bulunması,

Şartları bulunmalıdır.

 • HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 

6.1 İlgili Kişi’nin Hakları

Kişisel Verisi Ankara Çelik Boru tarafından toplanan yahut işlenen gerçek kişiler, KVKK uyarınca Veri Sorumlusu’na başvuru hakkına sahiptir.

İlgili Kişi, başvuru hakkını kullanarak aşağıda sayılan talepleri yazılı olarak veya e-posta vasıtasıyla işbu Politika’nın son kısmında verilen iletişim bilgileri doğrultusunda Şirket’e yahut temsilcilerine yöneltebilir:

 • Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Veri’leri işlenmişse buna ilişkin bilgi alma,
 • Kişisel Veri’lerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veri’lerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Veri’lerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi,
 • Kanun çerçevesinde Kişisel Veri’lerin silinmesini veya yok edilmesi,
 • Yukarıda 5 ve 6 bentlerde yazılı işlemlerin yapılması durumunda bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesi,
 • İşlenen Kişisel Veri’lerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Veri’lerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesi

 

6.2 Veri Sorumlusu’nun Yükümlülükleri
Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri aşağıdaki şekildedir.
6.2.1 Aydınlatma Yükümlülüğü
Ankara çelik Boru İlgili Kişi’lere, Kişisel Veri’lerin elde edilmesi sırasında Kişisel Veri’lerinin işlenmesi süreci ve Veri İşleme’nin amaçları hakkında bilgilendirici, açık ve anlaşılır bir bildirim yapacak; bu kişilerin Kişisel Veri’lerine ilişkin hakları konusunda bilgilendirilmesini ve Şirket tarafından işlenen Kişisel Veri’lerine makul ölçüde erişimlerinin olmasını sağlayacaktır.
İlgili Kişi’lere yapılacak bildirim asgari olarak aşağıdaki unsurları içerir:

 • Veri Sorumlusu’nun yahut var ise temsilcisinin kimliği,
 • Veri İşleme’nin amacı, yöntemi ve hukuki sebebi,
 • Kişisel Veri’lerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • İlgili Kişi’lerin yukarıda yer alan madde 6.1 altında belirtilen kanuni hakları

6.2.2 Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler
Ankara Çelik Boru ilgili mevzuatta belirlenen kapsamda,

 • Kişisel Veri’lerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini
 • Kişisel Veri’lere hukuka aykırı olarak erişilmemesini
 • Kişisel Veri’lerin kötüye kullanılmasını, ifşasını, değiştirilmesini ve yok edilmesine karşı muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri alır.
 • Şirket Kişisel Veri güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar veya yaptırır.
 • Şirket faaliyetleri çerçevesinde topladığı ve/veya işlediği Kişisel Veri’leri
 • KVKK hükümlerine ve Politikaya uygun olarak gizli tutar,
 • İşleme amacı dışında kullanmaz,
 • Görevi gereği Kişisel Veri’lerin işlenmesi faaliyetine dahil olmayan çalışanının her türlü Veri İşleme faaliyetini yasaklar,
 • Çalışanlarının görevinin sınırlarına uygun kapsamda ölçüde Kişisel Veri’lere erişimine imkan tanır. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.
 • İşlenen Kişisel Veri’lerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, Ankara Çelik Boru bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir.

6.2.3 Veri Sorumluları Siciline Kayıt
Ankara Çelik Boru Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’e göre Kişisel Veri’leri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından oluşturulacak Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt olarak Yönetmelik uyarınca gerçekleştirilmesi gereken ilgili yükümlülüğü yerine getirecektir. Bu kapsamda aşağıdaki bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır:

 • Veri Sorumlusu, varsa Veri Sorumlusu temsilcisi ve irtibat kişisinin adı, adresi ve alınmış olması halinde KEP adresi,
 • Kişisel Veri’lerin hangi amaçlarla işlenebileceği,
 • Kişisel Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri,
 • Kişisel Veri’lerin aktarılabileceği alıcı ve alıcı grupları,
 • Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen Kişisel Veri’ler,
 • Sicile kayıt tarihi ile kaydın sona erdiği tarih,
 • Kişisel Veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler,
 • Kişisel Veri’lerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre.

POLİTİKADA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER VE YÜRÜRLÜK TARİHİ
Bu Politikada yer alan hükümler Ankara Çelik Boru tarafından gerek görüldüğü takdirde mevzuat hükümlerine uygun olarak internet sitelerinde yayınlanmak suretiyle değiştirebilir. İşbu hükümlerinden herhangi birisinin değişmesi halinde ilgili değişiklikler, değişikliğin yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
İşbu Politika 123/11/2019 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.