ANKARA ÇELİK BORU AYDINLATMA METNİ

ANKARA ÇELİK BORU AYDINLATMA METNİ
Bu Aydınlatma Metni sizleri Ankara Çelik Boru San. ve Tic.Ltd.Şti. (“Ankara Çelik Boru ya da “Firma”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak amacı ile hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
KVKK uyarınca, Ankara Çelik Boru olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; kanunlara ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanununda öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Firmamızın faaliyet süreçlerinin, iş ilişkilerimizin ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi, ilgililerin taleplerinin karşılanabilmesi ve teknik süreçlerin devamı, firmanın ticari güvenliğinin sağlanabilmesi, çalışmalarımızın yürütülebilmesi gibi kapsamlarda işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Ankara Çelik Boru tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://www.ankaracelikboru.com.tr internet adresinden Ankara Çelik Boru Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; Kişisel Verilerin Korunması Kanununda öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, Ankara Çelik Boru tarafından yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir.

Yurtdışına Veri Aktarımı

Ankara Çelik Boru tarafından kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Ankara Çelik Boru tarafından farklı kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Veri sahibi olarak sizler, haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.ankaracelikboru.com.tr adresindeki formu doldurup imzalayarak Organize Sanayi Bölgesi Ahi Evran Cad No: 130 Ostim-Yenimahalle/ ANKARA adresine bizzat veya info@ankaracelikboru.com.tr adresine elektronik ortamda iletebilirsiniz.Ankara Çelik Boru, talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(5) ve (6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Bu Aydınlatma Metni 12.11.2019 tarihinde hazırlanmıştır. Gerekli görüldüğünde iş bu metinde yapılacak değişiklik olması durumunda, işbu metnin yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.